Gegevens van Het Pigment

Bezitter van www.hetpigment.be

Onder de commerciële naam “Het Pigment”

Ondernemingsnummer (KBO): 0467.603.445
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

Vestiging van de vennootschap:
Mechelbaan 414
2580 Putte

Onze handelsvestiging:
Mechelbaan 414
2580 Putte

Telefoonnummers (lokaal tarief):
015 / 68 13 01 (winkel)

Emailadres:
info@hetpigment.be

‘t Pigment webshop is uw one-stop-shop voor de eindafwerking van uw woonst. U kan er terecht voor kwaliteitsvolle verf & toebehoren maar ook voor decoratieartikelen zoals kussens, plaids, tapijten ed.

1. Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik door en elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen elke natuurlijke persoon (hierna: “de Klant”) en ’t Pigment BV (hierna: “Het Pigment”, “Wij” of “Ons”) via www.hetpigment.be (hierna: “Onze Webshop”). Elk aanbod op Onze Webshop zal eveneens onderhevig zijn aan deze Voorwaarden.

Indien er een strijdigheid is tussen de informatie op de Webshop en deze Voorwaarden, dan geldt de voor de consument meest gunstige regeling.

Indien er een strijdigheid is tussen deze Voorwaarden en (bijzondere) voorwaarden die voor of na deze Voorwaarden gesloten werden, dan gelden deze laatsten enkel mits dit schriftelijk en uitdrukkelijk zo werd bedongen door Ons.

Er kan afgeweken worden van één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden door Ons, mits dit gebeurt op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze. Dit doet in voorkomend geval geen afbreuk aan de resterende bepalingen van deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden worden minstens vóór het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld. Deze zullen dan leesbaar en downloadbaar zijn.

De Klant zal met deze Voorwaarden akkoord moeten gaan vooraleer hij daadwerkelijk bestelt. Zodoende kan een bestelling nooit worden geplaatst vooraleer de Klant akkoord gaat met deze Voorwaarden.

Deze Voorwaarden zullen na bestelling samen met de orderbevestiging toegestuurd worden (op een duurzame gegevensdrager, in voorkomend geval in een pdf bijgevoegd aan de bevestigingsmail). De Klant bewaart deze algemene Voorwaarden best.

Deze Voorwaarden gelden enkel voor consumenten. Dit zijn de natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die (hoofdzakelijk) buiten hun handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De overeenkomst tussen de Klant en Ons, en bijgevolg deze Voorwaarden, kan enkel in het Nederlands gesloten worden.

Wij leveren enkel in België, dit wil dus zeggen dat het leveringsadres van de Klant in België zal moeten zijn.

De Klant dient minstens 18 jaar te zijn. In het geval dat een minderjarige alsnog een bestelling wil doen, zal hij dit door zijn of haar ouders of wettelijke voogd moeten laten doen. Een bestelling door een minderjarige zal aanleiding kunnen geven tot niet-totstandkoming van de overeenkomst (zie ook hieronder) of (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst door Het Pigment.

Indien er onduidelijkheid is over iets in deze Voorwaarden, andere Voorwaarden of op de site, kan de Klant Ons steeds contacteren via de contactgegevens gegeven bovenaan deze Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden en informatie op de Webshop in de toekomst aan te passen. Dit zal evenwel geen effect hebben op tot stand gekomen overeenkomsten.

In deze Voorwaarden zal er gebruik gemaakt worden van titels. Deze zijn louter voor gebruiksgemak en hebben geenszins een juridische functie of waarde.

2. Aanbod, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst

Wat we aanbieden verbindt ons in principe. Het aanbod zal ons evenwel niet binden en de overeenkomst zal niet door aanvaarding van de Klant tot stand komen in het geval:

 • Wanneer Wij menen dat de Klant minderjarig is;
 • Dat een of meer gekozen producten, in voorkomend geval de begeleide informatie, manifeste materiële vergissingen bevatten (bv. een manifeste fout in de prijs op de Webshop);
 • Dat het(/de) gekozen product(en) niet voorradig zijn;
 • Wanneer het leveringsadres zich niet bevindt in België; of
 • Wanneer Wij de overeenkomst niet zouden kunnen uitoefenen wegens overmacht;
 • Wanneer niet voldaan werd aan de Voorwaarden en geldigheidstermijn opgenomen in het aanbod.

De aanbiedingen zullen een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving bevatten van het goed in kwestie. Gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouw, behoudens manifeste materiële vergissing. Dit alles opdat de consument een zo gedegen als mogelijk keuze zal kunnen maken.

3. Bestelling en bestelprocedure

De bestelling wordt steeds geplaatst via Onze Webshop.

De bestelling zal geplaatst worden na het doorlopen van de volgende procedure:

 • De Klant selecteert welke producten hij of zij wilt kopen door ze toe te voegen aan het winkelmandje.
 • De Klant geeft de nodige gegevens in (dit zijn de adresgegevens en de nodige persoonlijke gegevens).
 • De Klant kiest een leveringsmethode.
 • De Klant krijgt een overzicht met de door hem gekozen producten. Verder zal dit overzicht onder meer de Klant zijn of haar gegevens, de individuele prijs per gekozen goed en de totale prijs (incl. belastingen en leveringskost) bevatten. De Klant kan wanneer nodig zijn of haar gegevens wijzigen door terug te gaan in de bestelprocedure. De Klant gaat akkoord met de Voorwaarden door deze aan te vinken.
 • De Klant selecteert de gewenste betaalmethode en gaat verder naar het betalen. Dit gebeurt door op de knop te drukken.
  • De betaling gebeurt in voorkomend geval in een veilige omgeving. De betaling geldt als aanvaarding van het aanbod.
 • Na (succesvol) betalen, zullen Wij het order bevestigen. Deze orderbevestiging zal de totstandkoming van de overeenkomst aangeven. De bevestiging zal gebeuren na ontvangen van de betaling (of bevestiging hiervan). Wij zullen uw aanbod (en bijgevolg het order) niet kunnen weigeren tenzij in de bijzondere gevallen (weigeringsgronden) waarvoor het voorbehoud werd gemaakt in het artikel omtrent aanbod, aanvaarding en totstandkoming van de overeenkomst, van deze Voorwaarden.
 • De orderbevestiging zal zo snel mogelijk gebeuren, in ieder geval binnen een redelijke termijn en uiterlijk bij de levering van de goederen.

4. Prijzen

De prijzen zijn deze die op de website vermeld stonden op het moment van de bestelling (en dus aanvaarding van het aanbod). Deze betreffen vaste prijzen. Er zal evenwel een wijziging kunnen plaatsvinden ten gevolge van een wijziging in de toepasselijke BTW-tarieven.

De prijs zal te allen tijde weergegeven worden in euro en inclusief alle belastingen, zoals onder meer de BTW.

De te betalen prijs (van een bestelling) zal (onder meer) uitdrukkelijk getoond worden net voor het plaatsen van de bestelling met betalingsverplichting. Deze prijs zal ook duidelijk aangegeven zijn in de orderbevestiging.

Voor bestellingen:

 • onder de €100,00 zullen er de volgende keuzes zijn wat betreft levering:
  • via bpost, aan huis of in afhaalpunt, voor een leveringskost van €; of
  • afhaling in de winkel, gratis.
 • Vanaf €100,00 zal de levering inclusief de prijs zijn.

De verzendkosten zullen steeds uitdrukkelijk getoond worden, voor zover mogelijk, onder meer net voor het plaatsen van de bestelling met betalingsverplichting.

Meer informatie over de levering en leveringskosten kan teruggevonden worden op de pagina veelgestelde vragen.

5. Betaling

De betaling gebeurt via de mogelijkheden en modules die Wij aanbieden of aanvaarden in het bestellingsproces. Dit zijn de volgende:

 • Bancontact
 • PayPal

De betaling zal indien van toepassing, steeds gebeuren in een beveiligde ruimte, verzorgd door een derde-betalingsverwerker.

Wanneer gekozen voor specifieke betaalmodules als bank- en kredietkaarttoepassingen, kan het voorkomen dat deze de Klant zijn of haar betaalgegevens niet aanvaarden of desgevallend buiten werking zijn. Hier kunnen Wij in principe echter niet aan doen en bijgevolg kunnen Wij dit ook niet verhelpen.

6. Levering

Er zal enkel geleverd kunnen worden op een opgegeven adres in België. En dit enkel op het gelijkvloers.

Leveringen zullen uitgevoerd worden door bpost. Dit kan gebeuren aan huis of op een afhaalpunt. Indien de Klant hiervoor kiest, kan men de bestelling ook afhalen in onze winkel, gevestigd te Mechelbaan 414, 2580 Putte. Wanneer de Klant gekozen heeft voor een levering in een afhaalpunt of afhaling in onze winkel, dan ontvangt de Klant een mail met daarin een leveringsbevestiging. In geval van levering aan huis of op een afhaalpunt, zal de Klant zal zijn of haar levering kunnen volgen aan de hand van het door per mail bezorgde trackinformatie.

Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant. Deze kunnen desgevallend aanleiding geven tot extra kosten, die gedragen zullen moeten worden door de Klant. Wij manen de Klant aan om in voorkomend geval bij foutief adres dit Ons zo snel mogelijk vóór de levering (onderweg is), te laten weten.

De leveringstermijnen betreffende de volgende en zijn niet-indicatief:

 • Voor aangekleurde verf: 3 à 6 werkdagen;
 • Voor op maat gemaakte goederen zoals tafellinnen op maat, behang op maat,…: 3 à 5 weken.
 • Voor (andere) goederen die op stock zijn: levering binnen de 3 werkdagen;
 • Voor (andere) goederen die niet op stock zijn: binnen de 3 weken;

Indien Wij niet leveren binnen de overeengekomen termijn, dan dient de Klant Ons hiervan op de hoogte te brengen. De Klant kan Ons dan verzoeken om binnen een aanvullende en redelijke termijn, alle omstandigheden in acht genomen, te leveren of de Klant kan de ontbinding van de overeenkomst vragen. Andere gemeenrechtelijke keuzes blijven evenzeer mogelijk.

7. Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om zijn of haar bestelling te herroepen binnen de 14 dagen, behoudens de uitzonderingen die hieronder staan opgenomen. Deze termijn begint te lopen vanaf wanneer de Klant, of een door de Klant aangewezen derde (die niet de vervoerder is), zijn of haar bestelling fysiek in ontvangst neemt.

In het geval van één bestelling maar een afzonderlijke levering van de respectievelijke goederen of van de verschillende onderdelen, zal de termijn beginnen te lopen vanaf wanneer de Klant, of een door de Klant aangewezen derde (die niet de vervoerder is), het laatste goed, zending of onderdeel fysiek in bezit neemt.

Het uitoefenen van het herroepingsrecht kan kosteloos en zonder opgave van redenen, op een van volgende manieren gebeuren:

 • Via de herroepingsprocedure aangegeven op de Webshop. Dit betreft een procedure via Sendcloud. Deze herroepingsprocedure betreft een gebruikersvriendelijke en overzichtelijke manier om producten te herroepen en terug te zenden.
 • Via een ondubbelzinnige verklaring (via mail, telefoon, post,..) te richten aan Ons waarin de Klant ondubbelzinnig verklaart de overeenkomst te herroepen.
 • Een ondubbelzinnige verklaring zal ten alle tijden noodzakelijk zijn. Het volstaat niet om de goederen louter terug te sturen om beroep te doen op het herroepingsrecht.

Het volstaat dat de herroepingsverklaring werd gedaan binnen de (herroepings)termijn.

Na een tijdige herroeping zal de Klant de herroepen aankopen terug dienen te sturen naar Mechelbaan 414, 2580 Putte. Dit dient hij of zij te doen binnen 14 dagen na het herroepen. De Klant draagt de kosten voor het terugsturen. De terugzending dient te gebeuren in de originele verpakking, in de mate van het mogelijke. De terugzending dient in ieder geval te gebeuren op een gedegen manier, dit wil zeggen in een verpakking die een zekere garantie bieden dat de goederen geen beschadiging oplopen bij terugzenden.

Wij zullen het betaalde bestelbedrag (dit is het bedrag van de bestelling inclusief leveringskosten van de heenzending) wanneer Wij de goederen ontvangen of wanneer de Klant aantoont dat de goederen onderweg zijn, welk moment er ook eerst valt.

We aanvaarden enkel terugzendingen van goederen die slechts gebruikt zijn om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen. Dit is hoe de Klant de producten in de winkel zou kunnen bezichtigen en in voorkomend geval gebruiken of testen. Bij waardevermindering door gebruik dat verder gaat dan (hiervoor) toegelaten tijdens de retourperiode, zullen Wij het bedrag van de schade in mindering brengen van het originele aankoopbedrag. Het kan dus bijvoorbeeld zijn dat de Klant geen terugbetaling bekomt wanneer het goed waardeloos (voor wederverkoop) is geworden bij gebruik dat verder gaat dan (hiervoor) toegelaten. De Klant houdt hier best rekening mee bij herroeping.

Voor de volgende goederen kan de Klant echter geen beroep gedaan doen op het herroepingsrecht:

 • Goederen die specifiek voor de Klant werden vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon zijn bestemd, dit betreft onder meer op keuze van de Klant aangekleurde verf, op maat gesneden behang en tafellinnen, muurstickers aangepast of gepersonaliseerd op wens van de Klant.. Alle goederen dus die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant; of
 • Goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

8. Wettelijke garantie

De Klant heeft de wettelijke rechten van de consument inzake garantie, in het Belgisch recht gebracht door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (BS 21 september 2004). Deze regels zijn opgenomen in artikels 1649bis-1649octies BW.

Wij hebben de verplichting een goed te leveren dat beantwoordt aan de overeenkomst. Als het product binnen de twee jaar na de levering een gebrek aan overeenstemming vertoont, heeft de Klant het recht om:

 • Kosteloze herstelling of vervanging van het goed te vorderen;
 • Indien voornoemde remedies niet mogelijk zijn, niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Klant kunnen worden verricht of ze onevenredige kosten met zich mee brengen, dan kan de Klant het goed houden en een deel van de prijs terugvorderen óf de koopovereenkomst laten ontbinden;
 • Ongeacht en naast de voormelde keuzes en remedies, heeft de Klant ook recht op een volledige vergoeding van alle opgelopen schade.

De Klant brengt ons op de hoogte van het gebrek binnen 2 maanden na de ontdekking en stelt binnen één jaar na de ontdekking van het gebrek een rechtsvordering tegen de verkoper in. Echter, deze termijn van één jaar kan niet verstrijken vóór de tweejarige wettelijke termijn.

Wanneer het gebrek zich voor doet binnen de eerste zes maanden na de levering, dan hoeft de consument niet te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de levering.

Na het verstrijken van de voornoemde tweejarige wettelijke garantietermijn kan de Klant nog beroep doen op de garantiebepalingen uit het gemeen kooprecht, met name artikelen 1641-1648 BW.

De Klant kan het voorgaande en nog meer informatie vinden over de Klant zijn of haar wettelijk garantierecht in de publicatie van de FOD Economie te vinden op de volgende link: https://economie.fgov.be/nl/publicaties/bescherming-van-de-consumenten

9. Bewijs

Wij zullen, net als de Klant, het bewijs van onze rechten en plichten vrij kunnen leveren. Dit wil onder meer zeggen dat Wij, zowel als de Klant, gebruik zullen kunnen maken van de elektronische communicatie alsook de elektronische dragers ter (volledig) bewijs van deze Voorwaarden en de verbintenissen tussen ons en de Klant.

10. Overmacht

In zoverre dit wettelijk mogelijk is, zullen zowel Wij als de Klant zich kunnen beroepen op overmacht in een overmachtssituatie.

De voornoemde situatie is deze die niet werden veroorzaakt door een van de partijen, onvoorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de verdere uitvoering van de verbintenissen voor diegene die zich beroept op deze clausule, onmogelijk maakt. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld zijn (niet-limitatief):

 • Natuurrampen (zoals overstroming, storm, orkaan, bliksem, sneeuw, vulkanische activiteit, droogte, aardbeving,..);
 • Gewapende conflicten (zoals oorlog, revolutie, opstand, militaire operatie, bezetting,..);
 • Sociale onrust (zoals staking, betoging, lock-out, handelsconflict,..);
 • Misdrijven (zoals diefstal, terrorisme,..);
 • Ziekte en epidemie;
 • Stroom- en telecommunicatieonderbreking
 • Economische omstandigheden (zoals leveringsvertraging, wijziging van transporttarieven, tekort aan (opgeleide) arbeidskrachten, grondstoffen of brandstof..);
 • Overheidsingrijpen (zoals fiscale maatregelen, embargo’s,..); en
 • Ongevallen (zoals brand, explosie,..).

Ingevolge van het beroepen op deze clausule worden de verbintenissen van de partij die zich op deze clausule beroept opgeschort tijdens de periode waarin de overmachtssituatie voortduurt.

11. Exoneratieclausule

Indien de wet dit toelaat, zijn Wij niet aansprakelijk voor onze fouten en die van onze aangestelden of lasthebbers, buiten wanneer het een opzettelijke of zware fout betreft.

In voorkomend geval dat Wij gehouden zijn tot vergoeding van schade, zullen Wij slechts gehouden zijn tot een maximum ten belope van de waarde van de bestelling. Deze beperking geldt niet voor onze opzettelijke fouten.

12. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden, en de verbintenissen tussen ons en de Klant in het algemeen, zijn (uitsluitend) onderhevig aan het Belgisch recht.

13. Klachten of geschillen

Indien de Klant klachten heeft met betrekking tot zijn bestelling, kan hij ons steeds contacteren via een van de volgende wegen:

 • info@hetpigment.be
 • Invulformulier op de website

Wij trachten de klachten zo snel mogelijk te beantwoorden, maximaal binnen de 5 werkdagen en in voorkomend geval betrachten tot een oplossing te komen.

Voor een buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Die zal de aanvraag behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst is bereikbaar via: https:/www.consumentenombudsdienst.be/nl of contact@consumentenombudsdienst.be of 02/702 52 00 (tel) of 02 808 71 20 (fax).

De Klant kan bovendien beroep doen op het EU Online Dispute Resolution (ODR) platform via: https://ec.europa.eu/odr, met als nationaal contactpunt (België): odr@eccbelgium.be of 0032 2 892 37 12 (tel) of 0032 2 542 32 43 (fax).

14. Nietigheid en deelbaarheid

Mocht het gebeuren dat een clausule van deze Voorwaarden, of een deel van deze clausule, vernietigd wordt (nietig zou blijken) of voor niet geschreven moet worden gehouden, dan verbinden de partijen er zich toe om te goeder trouw te onderhandelen over de vervanging van de vernietigde clausule, of het deel daarvan, door een clausule die zoveel mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

Indien partijen binnen 2 weken geen overeenkomst over een vervangende clausule hebben bereikt, dan zal de leemte waartoe de vernietiging in voorkomend geval aanleiding geeft, opgevuld worden overeenkomstig het gemeen recht.

In ieder geval zal de nietigheid van een bepaalde clausule, of een deel van deze clausule, nooit de geldigheid van de rest van deze Voorwaarden aantasten noch het resterende deel van de clausule aantasten dat wel geldig en afdwingbaar is.